Ochrana osobných údajov

Informačné memorandum o ochrane osobných údajov Ochrana osobných údajov.pdf

pre webové sídlo karatenitra.sk

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov rešpektujeme platnú legislatívu a zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere, ktorá zodpovedá technickej úrovni nami používaných prostriedkov. Toto informačné memorandum Vám, návštevníkom webového sídla www.karatenitra.sk, poskytne informácie predovšetkým o tom, ako zaobchádzame s Vašimi osobnými údajmi, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, ako aj ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov.

  1. Informácie o Prevádzkovateľovi- Prevádzkovateľom osobných údajov získavaných prostredníctvom webového sídla www.karatenitra.sk je spoločnosť ŠK Karate Farmex, so sídlom Bartókova 17, 949 01  Nitra, IČO:35613564 (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“). Ak máte akúkoľvek otázku ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, vrátane uplatnenia Vašich práv ako dotknutej osoby (pozn. dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú), môžete sa obrátiť na Prevádzkovateľa buď priamo na tel. č. +421 911 894 100(v pracovné dni od 9.00 do 17.00), písomne na vyššie uvedenej adrese sídla spoločnosti, alebo elektronicky prostredníctvom webového formulára na adrese http://www.karatenitra.sk/kontakt.html alebo prostredníctvom e-mailu na adrese klaudiofarmadin@gmail.com.
  2. Účel a právny základ spracúvania Vašich osobných údajov- Vaše osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ len v nevyhnutnom rozsahu, a to v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a s § 13 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „ZoOOÚ”) (a to najmä § 13 ods. 1 písm. a) a b). Podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZoOOÚ je spracúvanie osobných údajov zákonné aj vtedy, ak: „spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby”). Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu objednávateľa/zákazníka, spracúvať jeho osobné údaje, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej je objednávateľ/zákazník zmluvnou stranou alebo v predzmluvných vzťahoch na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Podľa § 13 ods. 1 písm. a) ZoOOÚ je spracúvanie osobných údajov zákonné aj vtedy, ak: „dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel“. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu najmä pokiaľ ide o klientov, ktorý si želajú byť zaradení do evidencie Prevádzkovateľa a informovaní o aktuálnych ponukách a informaciach.
  3. Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame– Prevádzkovateľ spracúva len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na kvalitné poskytovanie jeho služieb, resp. tie, ktorých spracovávavnie ste odsúhlasili. Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu, ich rozsah je uvedený priamo v danom súhlase. Prevádzkovateľ spracúva najmä tieto kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, adresa bydliska, korešpondenčná adresa, e-mail, telefónne číslo. K spracúvaniu osobných údajov v súvislosti s tzv. Cookies viď bod 8 tohto memoranda.
  4. Doba spracovania osobných údajovPrevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje v prípade udelenia súhlasu najdlhšie počas doby, na ktorú bol súhlas udelený a v prípade spracovania, na ktoré sa nevyžaduje súhlas, počas nevyhnutne dlhej doby, odvíjajúcej sa najmä od trvania predmetného predzmluvného a zmluvného vzťahu. Po jeho ukončení a vysporiadaní všetkých záväzkov z neho plynúcich, Prevádzkovateľ v súlade s právnym poriadkom a za podmienok ním daných ukončí spracovanie osobných údajov a primerane zabezpečí ich likvidáciu.
  5. Zdroje osobných údajovPrevádzkovateľ predovšetkým spracováva osobné údaje získané od príjemcov jeho služieb (objednávatelia/zákazníci) alebo ich zástupcov.
  6. Príjemcovia osobných údajovHlavným príjemcom Vašich osobných údajov je predovšetkým samotný Prevádzkovateľ, ktorý zvyčajne nepostupuje získané osobné údaje tretím stranám. Vaše osobné údaje však môže Prevádzkovateľ sprístupniť tretím osobám, ak by takýto postup vyplýval z Vami udeleného súhlasu alebo príslušného právneho predpisu či záväzného rozhodnutia orgánu verejnej moci.
  7. Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov Pri spracúvaní Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom Vám patria najmä tieto práva:

Právo odvolať súhlas Máte právo odvolať každý súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili. Odvolanie súhlasu však už nebude mať vplyv na spracúvanie osobných údajov, ktoré prebiehalo počas doby platnosti daného súhlasu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje Prevádzkovateľa, kategórie dotknutých osobných údajov, účel(y) spracúvania osobných údajov ako aj právny základ ich spracúvania, informácie o právach dotknutých osôb, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, doba uchovávania osobných údajov, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov a zdroj spracúvaných osobných údajov.

Právo požadovať prístup k osobným údajom Máte právo vyžadovať, či o Vás sú alebo nie sú osobné údaje spracúvané a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom ako aj informácie o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie, existencii práva požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práve namietať proti takémuto spracúvaniu, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Taktiež máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať a požadovať primeraný poplatok za reálne administratívne náklady.

Právo na opravu Máte právo na to, aby Prevádzkovateľ opravil Vaše nesprávne alebo neaktuálne osobné údaje a doplnili neúplné osobné údaje. V prípade, ak sa napr. zmenili Vaše kontaktné údaje, prosím informujte Prevádzkovateľa, aby ich opravil. Prevádzkovateľ je taktiež povinný viesť o Vás správne a aktuálne údaje.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) Prevádzkovateľ je Vaše osobné údaje v právnymi predpismi stanovených prípadoch povinný na Váš pokyn vymazať. V takomto prípade musí najprv vyhodnotiť, či sú na vymazanie splnené podmienky.

Právo na obmedzenie spracúvania V zákonom ustanovených prípadoch máte právo požadovať, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov a spracúval ich len pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo môžete požadovať, aby spracúvanie osobných údajov po zákonom stanovenú dobu zablokoval.

Právo na prenosnosť údajov Máte právo požadovať, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, či inej spoločnosti, ak je to technicky možné.

Právo namietať proti spracúvaniu údajov Ak sa domnievate, že spracovávanie Vašich osobných údajov vykonáva Prevádzkovateľ v rozpore so záväznými právnymi predpismi, obráťte sa na neho, aby Vám podal vysvetlenie, prípadne vykonal zodpovedajúcu nápravu.

Právo podať sťažnosť S Vašim podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom sa môžete kedykoľvek obrátiť na príslušný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, a začať tak konanie podľa §100 ZoOOÚ. Vaše práva vo vzťahu k Prevádzkovateľovi si môžete uplatniť buď priamo na tel. č. +421 911 894 100  alebo písomne na e-mailovej adrese klaudiofarmadin@gmail.com alebo na adrese sídla Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ Vám svoje vyjadrenie poskytne čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia Vašej žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť a počet žiadostí. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, Vás Prevádzkovateľ vždy informuje.

  1. Cookies

Čo sú cookies? Súbory cookies sú malé textové/dátové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača, smartfónu, tabletu alebo do iného zariadenia s prístupom na internet). Tieto súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory internetového  prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum ich vzniku.

Prečo používame cookies na stránke? Cookies, ktoré používame, nepoškodzujú Vaše zariadenie ani jeho obsah. Používame ich s s cieľom kvalitného poskytovania našich služieb, a prispôsobenia služieb Vašim záujmom a potrebám. Účel ich použitia je technický, pričom nie sú využívané so zámerom získavania osobných údajov návštevníkov stránky. Ako zmeniť nastavenia cookies? Automatické akceptovanie cookies Vášho prehliadača môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do Vášho zariadenia. Pokyny na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ väčšiny webových prehliadačov.

Prečo je dobré si ponechať nastavenie cookies? Používanie cookies vo Vašom webovom prehliadači je vecou Vášho rozhodnutia. V prípade zmeny ich nastavenia však môže dôjsť k obmedzeniu funkčnosti alebo zníženeniu užívateľského komfort.